REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on QAS Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.12.2020

1. Rekisterinpitäjä

QAS|Ylimartimo Invest Oy
Y-tunnus 3128294-4
Vuorikatu 22 A 4, 00100 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eeva Ylimartimo, asiakaspalvelu@qas.fi

3. Rekisterin nimi

QAS Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus, asiakassopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja QAS Oy:n oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, markkinointi, tiedottaminen ja tilausten toimitus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, henkilötunnus, yritys, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimitus- ja laskutusosoite, verkkosivustot), osto-, maksu- ja tilaustiedot. Tekniset tiedot kuten IP-osoite, aikavyöhyke- ja sijaintiasetukset, liikkuva data, käyttöjärjestelmä ja selaimen tyyppi, sekä muu soveltuva teknologia laitteissa, joiden avulla kirjaudut tälle sivustolle. Käyttöhistoria, joka kertoo kuinka käytät verkkosivustoamme

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sekä asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä (uutiskirjetilaus).

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, joiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. QAS Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti QAS Oy:lle. QAS Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. QAS Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti QAS Oy:lle. QAS Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. QAS Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).